Baby Sensory Amsterdam 1

06-41811260 amsterdam-zuid@babysensory.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BABY SENSORY NEDERLAND

 

1.                Definities

1.1.      Franchisegever: de rechthebbende organisatie om het programma in Nederland via Franchisenemers exclusief te voeren is Baby Sensory Nederland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen.

1.2.      Franchisenemer: degene die de trainingen in licentie voor een bepaald geografisch gebied in Nederland kan aanbieden en verantwoordelijk is voor het aanbieden van het Programma via Klassenleid(st)ers.

1.3.      Klassenleid(st)er: degene die de trainingen daadwerkelijk aan de deelnemers aanbiedt.

1.4.      Programma: het geheel aan trainingsactiviteiten die aan deelnemers wordt aangeboden.

1.5.      Deelnemer: ouder met kind, die aan het Programma deelneemt.

1.6.      Contractperiode: de periode zoals vermeld op de Overeenkomst.

1.7.      Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Franchisenemer/Klassenleid(st)er en Deelnemer.

 

2.                Algemeen

2.1.      Franchisegever heeft aan Franchisenemer de franchiserechten verleend om het Baby Sensory Programma binnen een bepaald geografische gebied in Nederland in licentie aan te bieden. Franchisenemer kan voor de uitvoering hiervan Klassenleid(st)ers aanstellen of zelf het Lesprogramma aanbieden.

2.2.      Franchisenemer is verplicht alle Klassenleid(st)ers adequaat getraind te hebben door Baby Sensory Nederland voordat deze het Programma kunnen aanbieden. Baby Sensory Nederland voert hiertoe een administratie die door Deelnemer kan worden geraadpleegd.

2.3.      Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Franchisenemer/Klassenleid(st)er en Deelnemer met betrekking tot het Programma.

2.4.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen op verzoek van Franchisegever. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met Deelnemer gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt en treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking.

2.6.      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is geregeld, dan dient situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

3.                Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.      De Overeenkomst komt tot stand slechts nadat beide partijen een deelnameovereenkomst hebben ondertekend, waarin de contractperiode, de lesdagen/lestijden, de trainingslocatie, de klassenleidster en de deelnamekosten binnen de voornoemde contractperiode zijn genoemd.

 

4.                Deelname

4.1.      Pas na betaling heeft Deelnemer het recht om met zijn of haar kind  aan de lessen deel te nemen.

4.2.      Deelnemer is gerechtigd om een plaatsvervanger in zijn of haar plaats aan de les deel te laten nemen.

4.3.      Gedurende de les worden schoenen uitgedaan en sokken of kousen gedragen. In het les- en speelgebied zijn geen schoenen toegestaan.

4.4.      Roken is absoluut niet toegestaan.

4.5.      In de trainingsruimte mogen door de ouders geen etenswaren worden genuttigd. Het voeden van het kind is vanzelfsprekend wel toegestaan.

 

5.                Deelnamekosten en B.T.W.

5.1.      De deelnamekosten zijn inclusief 21% B.T.W.

5.2.      Betaling van de deelnamekosten kan plaatsvinden door contante betaling ineens voorafgaande aan de eerste les of via overschrijving per bank voorafgaande aan de eerste les.

5.3.      Deelname is conform artikel 4.1 pas mogelijk nadat de deelnamekosten door Franchisenemer/Klassenleid(st)er zijn ontvangen en Franchisenemer/Klassenleid(st)er is gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de klaslocatie te ontzeggen indien Deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.

5.4.      Indien de deelnamekosten niet voorafgaande aan de eerste les voldaan zijn dan wel niet afgeschreven hadden kunnen worden, is Deelnemer naast de deelnamekosten tevens een boete verschuldigd van € 10,= per schriftelijke actie die Franchisenemer/Klassenleid(st)er onderneemt ter incasso van de deelnemingskosten. 

5.5.      Bij voortijdige opzegging binnen de Contractperiode bestaat geen recht op (gedeeltelijke) terugstorting, tenzij dit om medische redenen is. Hiervoor dient dan een verklaring van een arts te worden overlegd.

5.6.      Franchisenemer is gerechtigd de tarieven per Contractperiode te wijzigen. Tussentijdse verhoging van de Deelnamekosten is niet toegestaan.

 

6.                Aansprakelijkheden

6.1.       Franchisenemer/Klassenleid(st)er is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect voor respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. Franchisenemer/Klassenleid(st)er is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

6.2.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er is niet aansprakelijk voor enige door Deelnemer geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Deze uitsluiting geldt, behoudens eventuele wettelijke beperkingen daarop, in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het door Deelnemer nuttigen van door Franchisenemer/Klassenleid(st)er geserveerde consumptiegoederen.

6.3.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan Deelnemer of wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Franchisenemer houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Franchisenemer/Klassenleid(st)er staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Franchisenemer/Klassenleid(st)er.

6.4.      Indien en voorzover er op Franchisenemer/Klassenleid(st)er enige aansprakelijkheid jegens Deelnemer zou rusten dan is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot een bedrag van € 250,=.

6.5.      Schadeclaims dienen binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade aan Franchisenemer/Klassenleid(st)er schriftelijk te zijn gemeld.

 

7.                Intellectueel eigendomsrecht

7.1.      Deelnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Franchisenemer/Klassenleid(st)er bij het Programma gebruikte methoden, technieken en zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2.      Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van de door Franchisenemer/Klassenleid(st)er gebruikte methoden, technieken en zaken en de daarmee samenhangende informatie, mededelingen of andere uitingen berusten bij Franchisenemer dan wel Franchisegever.

7.3.      Deelnemer zal de gebruikte methoden, technieken en zaken niet in gebruik nemen, kopiëren dan wel aanpassen op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Franchisenemer dan wel Franchisegever.

 

8.                Overmacht

8.1.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst met Deelnemer op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Delnemer mee te delen en zulks zonder dat Franchisenemer/Klassenleid(st)er gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2.      Onder overmacht wordt verstaan staking, brand, oproer en openbare onrust en voorts iedere tekortkoming die niet aan Franchisenemer/Klassenleid(st)er kan worden toegerekend omdat die tekortkoming niet te wijten is aan zij/haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

9.                Ontbinding

9.1.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd alle andere hem/haar wettelijk toekomende rechten, in het geval van misdragingen van Deelnemer tijdens het Programma.

9.2.      Na beëindiging van de Overeenkomst met Deelnemer als bedoeld in dit artikel sub 1, is Franchisenemer/Klassenleid(st)er niet meer verplicht de Overeenkomst na te komen, met dien verstande dat de door Deelnemer gedane betalingen, waaronder ook de betalingen ter zake van toekomstige lessen, niet gerestitueerd worden. 

 

10.                 Gebruik persoonsgegevens en geheimhouding

10.1.     Franchisenemer/Klassenleid(st)er gebruikt gegevens van Deelnemer om inschrijvingen af te handelen en om Deelnemer desgewenst te informeren over voor hem/haar relevante producten en diensten van Franchisenemer.

10.2.     Franchisenemer/Klassenleid(st)er is verplicht de gegevens van Deelnemer aan Franchisegever door te geven. Deelnemer gaat er mee akkoord dat zijn of haar gegevens aan Franchisegever worden verstrekt. Franchisegever gebruikt deze gegevens alleen voor regelmatig kwaliteitsonderzoek.

10.3.     Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Deelnemer hebben verkregen.

10.4.     Uitsluitend de gegevens, die van belang zijn bij een tijdig en correct verloop van de uitvoering van de Overeenkomst worden aan derden doorgegeven. Gegevens worden nimmer verkocht aan derden. Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zullen gegevens van Deelnemer nimmer doelbewust aan derden, niet betrokken bij uitvoering van de Overeenkomst, verstrekken, tenzij hier om justitiële redenen aanleiding voor is.

10.5.     Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.

10.6.     Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er slaan gegevens van Deelnemer op in een klantenbestand. Dit bestand geeft inzicht in welke diensten/producten aan wie worden geleverd; dit bestand is van belang voor uitvoering van de Overeenkomst alsook voor de financiële administratie van Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er.

10.7.     Deelnemer kan zijn gegevens op elk moment inzien of een verzoek tot wijziging indienen. Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zullen aan elk verzoek, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, tot wijziging gehoor geven.

10.8.     Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zullen gegevens van Deelnemer nimmer gebruiken voor reclamedoeleinden in welke vorm dan ook, behoudens door Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er te verzenden informatie over zijn/haar producten, diensten, nieuwsbrieven en kwaliteitsonderzoek.

10.9.     Deelnemer kan kenbaar maken dat Deelnemer niet wenst dat zijn gegevens worden gebruikt om te informeren over producten, diensten en nieuwsbrieven van Franchisegever/Franchisenemer, onder meer door het versturen van een e-mail aan info@babysensory.nl.

 

11.      Veiligheid

11.1.     Bij inschrijving bij Franchisenemer/Klassenleid(st)er zijn gegevens van Deelnemer veilig.

11.2.     Franchisenemer/Klassenleid(st)er draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, die verkregen zijn, beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

11.3.     Indien derden toch beslag weten te leggen op de persoonsgegevens, is Franchisenemer/Klassenleid(st)er daarvoor nimmer aansprakelijk.

 

12.      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1     Op alle door Franchisenemer/Klassenleid(st)er gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voorzover de wet zulks toelaat, in eerste instantie

uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Franchisenemer/Klassenleid(st)er er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van Deelnemer. 

 

13.      Slotbepalingen

13.1.     Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Franchisenemer/Klassenleid(st)er en Deelnemer zullen ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

13.2.     Wanneer door Franchisenemer/Klassenleid(st)er gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn/haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Deelnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Franchisenemer/Klassenleid(st)erdeze voorwaarden soepel toepast.

Test